Wypoczynek w Chorwacji z biurem "Adrialin"

Ogólne warunki świadczenia usług

W trakcie rezerwacji tekst umowy nie jest zapisywany. Ogólne warunki umowy dostępne są w formacie PDF i mogą Państwo zapisać je samodzielnie.

1. stosunki prawne

1.1. Stosunek prawny między Państwem jako klientem a firmą Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, wpisanej w: Handelsgericht Rijeka pod numerem: 020025972 (zwanej w dalszej części umowy ADRIALIN, „Organizatorem podróży“ lub „Organizatorem) opiera się na ustawowych przepisach i następujących warunach podróży (OWH), które wypełniają i uzupełniają postanowienia ustawowe. Wraz ze zgłoszeniem się do podróży, każdy klient uznaje te warunki jako jedyne obowiązujące dla niego i wszystkich zarejestrowanych razem z nim osób.

1.2. Ogólne warunki umowy są do wglądu o każdej porze w katalogu lub online (wersja do drukowania).

2. zawarcie umowy podróży

2.1. Rezerwacji w ADRIALIN mogą dokonać osoby pełnoletnie w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub za pośrednictwem internetu. Dokonując rezerwacji zobowiązują się Państwo do podtrzymania chęci zawarcia umowy z ADRIALIN do momentu pisemnego potwierdzenia lub odmowy rezerwacji ze strony ADRIALIN. Umowa dochodzi do skutku w momencie przesłania przez Adrialin za pośrednictwem internetu pisemnego potwierdzenia rezerwacji/faktury, co następuje niezwłocznie pocztą elektroniczną, nie dłużej niż w ciągu 7 dni. Uwaga: automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rezerwacji wysyłane e-mailem przez ADRIALIN, generowane przez system w przypadku rezerwacji online, nie stanowi potwierdzenia rezerwacji obiektu.

2.2. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawowymi przepisami dla oferowanych usług nie przysługuje prawo odwołania, lecz obowiązują wyłącznie ustawowe prawa odstąpienia i wypowiedzenia umowy.

2.3. Biura podróży i inni oferenci pełnią tylko rolę pośredników.

2.4. Jeżeli jakiś obiekt nie jest do dyspozycji, ADRIALIN może zaoferować klientowi jedną lub więcej alternatyw. Ani Państwo, ani organizator wczasów nie są tą nową ofertą związani. Jeżeli chcą ją Państwo przyjąć, wówczas rozpoczęte zostanie postępowanie jak przy nowej deklaracji wczasów.

2.5. Staramy się spełniać przekazane nam przy składaniu rezerwacji życzenia klientów przekazując je dalej osobom wynajmującym względnie administratorom danego obiektu. Prosimy jednakże wziąć pod uwagę fakt, że ADRIALIN nie może dać gwarancji ich spełnienia. Specjalne życzenia jak również rezerwacje i ustalenia ustne w tym zakresie są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez ADRIALIN w formie pisemnej.

3. Zapłata

Przy dokonywaniu rezerwacji mają Państwo do wyboru następujące rodzaje zapłaty:
- Zapłata przelewem bankowym
- Zapłata kartą kredytową
- zgodna na obciążenie rachunku (tylko w Niemczech)
- Płatność przez konto PayPal
W przypadku rezerwacji z krótkim terminem, czyli do 21 dni przed rozpoczęciem podróży, płatność jest możliwa tylko przez PayPal, kartę kredytowa lub debetowanie bezpośrednie (tylko w Niemczech). Wrażliwe dane osobiste, takie jak numer karty kredytowej, numer konta, nazwisko i adres są przy tym szyfrowane za pomocą technologii SSL. Jeśli dla celów płatności przekażą nam Państwo dane swojej karty kredytowej, wyrażają Państwo zgodę na zarezerwowanie na karcie kredytowej przez Adrialin GmbH wymagalnych kwot z tytułu zaliczki i zapłaty reszty ceny w terminie maksymalnie 30 dni przed terminem wymagalności tych płatności.

3.1. Zapłata

3.1.1 Zaliczkę, wynoszącą 20% ceny podróży, należy wpłacić niezwłocznie po potwierdzeniu rezerwacji. Zaliczka jest zaliczana na poczet kosztów podróży.

3.1.2. Wpłata pozostałej sumy wynosi 80% ceny wyjazdu. Termin zapłaty jest ustalony w potwierdzeniu rezerwacji. W niektórych obiektach istnieje możliwość uiszczenia pozostającej do zapłaty kwoty w lokalnej walucie (kuna) po przyjeździe na miejsce. Możliwość ta, jeżeli jest dostępna, zostanie wyświetlona w czasie obliczania ceny.

3.1.3. Przy rezerwacjach, których dokonuje się od 42 dnia przed rozpoczęciem wczasów (krótkoterminowe rezerwacje), należy uiścić od razu pełną kwotę. W przypadku obiektów, które oferują opcję zapłaty reszty na miejscu, również tutaj wpłaca się tylko zaliczkę, a resztę płaci się w lokalnej walucie (Kuna) po przyjeździe na miejsce.

3.1.4. Przy nieterminowym wpływie zaliczki lub pozostałej kwoty, względnie całej opłaty za czynsz w przypadku krótkoterminowych rezerwacji, ADRIALIN może odmówić usług. Oprócz tego ADRIALIN może po upomnieniu i wyznaczeniu terminu wypowiedzieć umowę. Organizator ma prawo domagać się jako odszkodowania opłat związanych z odstąpieniem zgodnie z wymienionymi w punkcie 7.2 względnie 7.3 konsekwencjami dotyczącymi cofnięcia rezerwacji, pod warunkiem, że nie zaistniało do tego czasu żadne niedociągnięcie związane z podróżą.

3.2. Płatność za pomocą polecenia zapłaty (tylko z niemieckiego konta bankowego)
W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty upoważniają Państwo firmę ADRIALIN, za pośrednictwem InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), do dokonywania płatności z podanego konta za pomocą polecenia zapłaty SEPA i zlecają Państwo swojej instytucji kredytowej wykonanie tego polecenia zapłaty. Okres wypowiedzenia jest ograniczony do jednego dnia. Obowiązują warunki uzgodnione z Państwa instytucją kredytową. Nie jest możliwe dokonanie polecenia zapłaty z kont oszczędnościowych.

3.3. Zapłata przy rezerwacjach bez przedpłaty
Niektóre obiekty oferują możliwość opłacenia rezerwacji bez konieczności płacenia z góry. Klient płaci w dzień przyjazdu kartą kredytową zweryfikowaną w procesie rezerwacji. Podczas weryfikacji następuje autoryzacja kwoty w wysokości 2,00 EUR, która zostaje natychmiast anulowana. Cena wycieczki zostaje zarezerwowana na podanej karcie kredytowej 30 dni przed przyjazdem, jednak konto obciążane jest dopiero w dzień przyjazdu. Alternatywną metodą płatności jest płatność przez PayPal. W takim przypadku łączna kwota rezerwowana jest przy bukowaniu, a konto zostaje obciążone w dzień przyjazdu.

3.4.Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy i tam następuje płatność, podlega ona regulacjom danego usługodawcy. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

4. Kupony

4.1. Jeśli posiadają Państwo kupon rabatowy i chcą go Państwo zrealizować przy zakupie pobytu, przy rezerwacji należy podać kod kuponu. Cena pobytu zostanie wtedy pomniejszona o wartość kuponu. Takie rozliczenie nie jest możliwe w przypadku już dokonanych rezerwacji.

4.2. W przypadku kuponu na zwrot środków po zakończeniu podróży zostanie Państwu zwrócona kwota odpowiadająca wartości kuponu.

4.3. W przypadku zniżki polegającej na zaoferowaniu kuponu lub wyznaczeniu obiektów objętych kuponem na zwrot środków obowiązują odpowiednie warunki realizacji kuponu.

5. Dokumenty podróżne

5.1. Po uiszczeniu pozostającej do zapłaty należności za podróż lub całkowitej sumy najmu zostaje przesłany klientowi kupon podróżny. Jeśli pozostająca do zapłaty kwota ma być wpłacona na miejscu, kupon podróżny zostaje wysłany po otrzymaniu zaliczki w wysokości określonej w umowie. Kupon podróżny upoważnia Państwa do odbioru klucza w nadzorującym biurze podróży lub na miejscu (od pracownika recepcji bądź zarządcy domu), a w hotelu lub domu wakacyjnym poświadcza Państwa tożsamość jako najemcy. Zawiera on opis drogi do nadzorującego biura podróży lub wynajętego obiektu, jego adres i numer telefonu oraz obowiązujące godziny przyjazdu. Klient powinien pamiętać, że pozostałe dokumenty podróżne zostaną mu przesłane dopiero po wpływie pełnej kwoty płatności.

5.2. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas (najpóźniej na 5 dni przed planowaną podróżą) o tym, że nie otrzymali Państwo niezbędnych dokumentów podróży. W takim przypadku niezwłocznie prześlemy Państwu brakujące dokumenty (o ile uregulowane zostały wszystkie należności). Jeżeli nie powiadomią Państwo naszego biura i w związku z brakującymi dokumentami Państwa podróż się nie odbędzie, to zostanie to uznane jako wycofanie się z umowy, za które nie zostaną zwrócone żadne koszty.

5.3. W przypadku bukowania bez płatności z góry, dokumenty podróżne wysyłane są po skutecznym zarezerwowaniu kwoty za wycieczkę na karcie kredytowej lub na koncie PayPal podanym w chwili bukowania.

5.4. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy, możliwe jest, że nie otrzymają Państwo dokumentów podróżnych od ADRIALIN, lecz od tego usługodawcy. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

6. usługi, ceny

6.1. Za zakres i rodzaj świadczonych przez ADRIALIN usług w ramach umowy podróży uważa się wyłącznie opisy, obrazki i dane dotyczące cen, umieszczone w katalogach względnie na stronach internetowych ADRIALIN, obowiązujące w danym przedziale czasowym, będące podstawą umowy, jak i odwołujące się do nich dane w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe umowy, które zmieniają zakres umownych usług, wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia.

6.2. Gminy pobierają tzw. opłatę klimatyczną naliczaną od osoby i dnia pobytu. Prosimy o przeczytanie opisu zakwaterowania, aby dowiedzieć się, czy opłata ta zawarta jest już w cenie lub czy musi zostać uiszczona na miejscu.

6.3. Informacje na temat tego, czy koszty dodatkowe (za prąd, gaz i wodę) oraz opłaty za konkretne usługi (np. pościel, ostatnie sprzątanie lub inne dodatkowe usługi) zawarte są w cenie znajdą Państwo w opisie danej jednostki mieszkalnej .

6.4. Inne dodatkowe usługi zostały jako takie wyszczególnione i są opłacane na miejscu.

6.5. Może zdarzyć się, że przy przekazaniu kluczy trzeba będzie złożyć w depozyt stosowną kwotę (kaucję) jako zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkód. Zwrot lub rozliczenie tej kwoty następuje na zakończenie pobytu po wysprzątaniu i zdaniu jednostki mieszkalnej oraz inwentarza w niepogorszonym stanie.

6.6. Sprzątanie końcowe w mieszkaniach wczasowych i w domach wczasowych dotyczy każdorazowo Państwa jako klientów, niezależnie od końcowego czyszczenia przez osoby wynajmujące. Sprzątanie końcowe obejmuje umycie i poukładanie naczyń, usunięcie wszelkich odpadów i zamiecenie wszystkich pomieszczeń, tak aby wynajmowany obiekt mógł być przekazany czysto zamieciony.

6.7. W opisach obiektów zwraca się uwagę na to, czy w obiekcie do wynajęcie są ręczniki lub czy należy je ze sobą przywieźć. W niektórych przypadkach wynajmujący pozostawiają do dyspozycj ścierki do naczyń, generalnie zalecamy jednak wziąć je ze sobą. Dotyczy to również papieru toaletowego (pominąwszy hotele) jaki i płynu do mycia naczyń i środków czystości.

6.8. Jeżeli w obiekcie znajdują się dodatkowe łóżka i/ lub łóżka dla dzieci, wówczas znajdą Państwo taką wskazówkę w każdym opisie obiektu. Dodatkowe łóżka i łóżka dla dzieci muszą zostać zamówione przy rezerwacji i potwierdzone informacją zwrotną, a bon wczasowy musi zawierać dotyczącą tego odpowiednią adnotację.

6.9. Informację o tym, czy mogą Państwo zabrać zwierzę domowe, znajdą Państwo również w opisie każdego obiektu. Zwierzę domowe muszą Państwo w każdym razie zameldować przy rezerwacji, nawet wtedy, gdy zgodnie z opisem obiektu zezwala się na jego przywiezienie. Zezwolenie dotyczy zasadniczo tylko jednego zwierzęcia. Jeżeli przechowywanie zwierząt jest zabronione, nie oznacza to nieodzownie, że w domu, w ośrodku wczasowym itd. nie można liczyć na przechowanie zwierzęcia lub że w wynajętym przez Państwo obiekcie nie można czasowo trzymać zwierząt. Jeżeli istnieje zasadnicza zgoda na trzymanie zwierząt, nie oznacza to automatycznie, że mogą one poruszać się wszędzie swobodnie. W wielu ośrodkach wczasowych teren basenu i trawniki nie są dla psów udostępniane, dotyczy to jeszcze bardziej w razie przypadku restauracji i.in. Można spotkać się też z obowiązkiem trzymania psów na smyczy. Psom zabrania się także wchodzenia na teren basenów w domkach jednorodzinnych. W wielu miejscowościach zwierzęta domowe są zabronione na plaży lub w obrębie kompleksów plażowych, dlatego pod tym względem często trzeba wykazać się mobilnością.

6.10. Przy ofertach specjalnych np. 14=10 lub 7=5, przy procentowych zniżkach do ceny czynszu, przy akcjach takich jak rabat dla wczesnych rezerwacji lub oferty specjalne są do zapłacenia ewentualne zmieniające się koszty dodatkowe za cały pobyt. Jeżeli pobyt pokrywa się w ramach oferty specjalnej z dwoma różnym turnusami, wówczas jako podstawę rozliczenia uznaje się zawsze niższą cenę tygodniową względnie dzienną jako zniżkę.

6.11. W przypadku, kiedy firma ADRIALIN pośredniczy w imieniu innej firmy w sprzedaży ofert innych biur podróży lub usług innych firm (np. wycieczek, przelotów, wynajem samochodów itd.), to firma ADRIALIN odpowiada tylko za samo pośrednictwo, a nie za jakość usług. Zarówno umowa, która zostanie zawarta za naszym pośrednictwem, jak i jej treść są sporządzane w oparciu o obowiązujące normy prawne i ewentualnie o warunki ustalane przez jedną ze stron umowy.

7. zmiana w świadczeniach usług

7.1. Zmiany lub odchylenia pojedynczych usług wczasowych od ustalonej treści umowy podróży, które będą konieczne do przeprowadzenia po zawarciu umowy i które nie zostałyby wprowadzone przez nas uchybiając naszej prawdomówności, są dozwolone tylko wtedy, jeżeli zmiany i odchylenia nie są znaczne i nie naruszają całościowej postaci zarezerwowanych wczasów. Ewentualne prawa do gwarancji pozostaną nienaruszone, o ile zmienione usługi mają braki.

7.2. Wymienione w poprzednim akapicie prawa przysługują Państwu również w przypadku znacznych zmian podróży i obowiązują również niezwłocznie po zgłoszeniu istotnej zmiany.

7.3. Zmiany w rezerwacji (zwiększenie liczby osób jeżeli jest możliwe, wydłużenie pobytu) dokonywane jest przez ADRIALIN za dodatkową opłatą w wysokości 30 €. Pozostałe zmiany w rezerwacji są traktowane jak rezygnacja.

7.4.1. Zmiany rezerwacji nie mogą być dokonywane w ciągu ostatnich 7 dni przed rozpoczęciem podróży. Ewentualne koszty dodatkowe, do których dojdzie na skutek zmian rezerwacji dokonanych w ciągu 3 ostatnich tygodni przed rozpoczęciem podróży, można zapłacić jedynie kartą kredytową.

7.4.2. Zmiana rezerwacji w przypadku rejsu możliwa jest na 60 dni przed rozpoczęciem podróży. Opłata za dokonanie zmiany rezerwacji wynosi 5% kwoty naliczonej za dany rejs. W przypadku zmiany liczby uczestników, tj. w przypadku anulowania rezerwacji dla jednej z osób,rndokonanej na 3 dni (lub krócej) przed rozpoczęciem podróży należy mimo to zapłacić całą kwotę za wyżywienie (zarówno pełne, jak i niepełne).

8. rezygnacja z wyjazdu

8.1. Mogą Państwo zrezygnować z podróży w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Nie ustalono wymaganej formy składania oświadczenia o rezygnacji, zalecamy jednak, aby ze względów dokumentacyjnych, było ono składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Rezygnacja nabiera mocy w momencie otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez firmę ADRIALIN.

8.2. Wysokość naszego roszczenia dotyczącego opłat za rezygnację zależy od aktualnych warunków anulowania danego obiektu.Można je sprawdzić po przeprowadzonej kalkulacji ceny na naszej stronie internetowej i są one podane w potwierdzeniu rezerwacji.

8.3. Innemu postępowaniu niż zostało to ustalone w regulacjach rezygnacji podlega sytuacja, gdy skorzystają Państwo ze swojego prawa wyznaczenia zastępczego najemcy. Warunkiem tego jest jednak przedłożenie w porę ADRIALIN jako organizatorowi przed rozpoczęciem podróży zobowiązującej deklaracji, aby możliwe było wydanie innych dyspozycji. Kolejnym warunkiem jest, aby zastęczy najemca odpowiadał szczególnym wymaganiom podróży i aby nie stanęły na przeszkodzie żadne przepisy prawne względnie zarządzenia urzędowe. Z chwilą potwierdzenia przez organizatora wprowadzenia zmiany nazwiska, nowego uczestnika obowiązują prawa i obowiązki umowy podróży. Związane z tą zmianą koszty zostaną policzone Państwu przez ADRIALIN w wysokości 30 euro za każdą operację.

8.4. Klient jako osoba wynajmująca obiekt jest zobowiązany udowodnić biuru "ADRIALIN" jako organizatorowi, że nie powstała żadna szkoda lub powstała szkoda jest znacznie mniejsza niż wymagany ryczałt.

8.5. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy, koszty odstąpienia od umowy mogą być inne. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

9. Wycofanie/ wypowiedzenie ze strony biura "ADRIALIN"

9.1. Biuro "ADRIALIN" może przed rozpoczęciem wyjazdu wycofać się z umowy lub po jej rozpoczęciu wypowiedzieć umowę:
a) bez dotrzymania terminu, jeżeli podróżny mimo napomnień długotrwale uniemożliwia realizację wczasów lub poprzez swoje zachowanie zagraża innym lub zachowuje się w jakikolwiek inny sposób niezgodny z umową.
b) bez dotrzymania terminu, jeżeli realizacja wczasów jest znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona w związku z nieprzewidzianymi podczas zawierania umowy siłami wyższymi lub strajkiem.
W przypadku wypowiedzenia przez ADRIALIN umowy dotyczącej podróży zgodnie z punktem a) przepadają koszty podróży.
Jeżeli biuro "ADRIALIN" wypowie umowę zgodnie z punktem b), wówczas natychmiast zwrocone zostaną wszystkie poniesione koszty, dalsze roszczenia nie bedą rozpatrywane
Jeżeli biuro "ADRIALIN" wypowie umowę zgodnie z punktem b) po rozpoczęciu wyjazdu, otrzymacie Państwo zwrot tej części kosztów podróży, która odpowiada zaoszczędzonym przez biuro "ADRIALIN" nakładom.

9.2. Jeżeli w ofercie podróży lub innych dokumentach, które stanowią część umowy, zostało napisane, iż wymagana jest minimalna liczba uczestników, to firma ADRIALIN ma prawo wycofać się z umowy najpóźniej na 22 dni przed rozpoczęciem podróży, jeżeli minimalna liczba uczestników nie została osiągnięta. W takim przypadku klient ma prawo do skorzystania z innej oferty, ale pod warunkiem, że firma ADRIALIN nie poniesie dodatkowych kosztów i podróż ta zostanie wybrana z oferty firmy ADRIALIN. W przeciwnym wypadku klient niezwłocznie otrzyma zwrot całej kwoty wpłaconej na poczet odwołanej podróży.

10. Wyposażenie wynajmowanych obiektów

10.1. W mieszkaniach wczasowych i w domach wczasowych znajdują się zazwyczaj naczynia i sztućce w komplecie i w odpowiedniej ilości, odpowiadającej liczbie rezerwujących osób. Do podstawowego wyposażenia wlicza się lodówkę i dlatego nie jest ona zawsze dodatkowo wymieniana w opisach obiektów. Wszystkie inne techniczne sprzęty domowe są tylko wtedy do dyspozycji, jeżeli zostały wyraźnie wymienione w opisie.

10.2. Jeżeli możliwy jest odbiór telewizji za pośrednictwem zestawu satelitarnego lub telewizji kablowej informacja na ten temat znajduje się w opisie obiektu. Nie stanowi ona jednakże gwarancji możliwości odbioru programów w rodzimym języku klienta.

10.3. Jeżeli w opisie wymienione są meble ogrodowe, nie oznacza to, że dla każdej osoby przewidziano jedno krzesło ogrodowe. Leżaki i parasole są na wyposażeniu wtedy, gdy jest to zaznaczone w opisie.

10.4. Wszystkie obiekty oferujące miejsca noclegowe posiadają odpowiednie zezwolenia na udzielanie noclegów zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami w tym zakresie. Obiekty wczasowe przeznaczane są zazwyczaj wyłącznie do celów urlopowych, co ma wpływ na ich architekturę i sposób umeblowania. Łazienka i pomieszczenia sypialne są dużo mniejsze a łóżka inne niż zazwyczaj. Elementy wyposażenia służą przeważnie konkretnemu zastosowaniu. Wczasowicz powinien zdać sobie sprawę z tego, że w innych krajach mogą obowiązywać odmienne przepisy budowlane, przez co balustrady balkonów i schodów mogą być dużo niższe, schody bardziej strome, okna i drzwi również nie muszą odpowiadać znanym Państwu normom. Również izolacja przeciwdźwiękowa tych obiektów nie jest taka jak zazwyczaj, ale odpowiada typowym dla danego kraju warunkom, co sprawia, że ochrona przeciwdźwiękowa i ochrona przed hałasem mogą być odmienne od znanych Państwu. Obiekty wczasowe i mieszkania są często w ciągu roku zamieszkiwane przez ich właścicieli, tak że część obiektu może pozostawać zamknięta, ponieważ znajdują się tam rzeczy właścicieli. Najemcom udostępniana jest w każdym razie wystarczająca ilość pomieszczeń i miejsca.
Zwyczajowa międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek pozwala zorientować się w standardzie hotelu i bazuje na danych o kategorii w danym kraju.

10.5. Informacje dotyczące wielkości mieszkania w metrach kwadratowych to dane przybliżone, które mogą się różnić o maks. 10%. Informacje dotyczące wielkości dotyczą także powierzchni obiektów przeznaczonych dla gości. Są to w szczególności balkony, lodżie, ogrody zimowe i tarasy.

11. Prawa i obowiązki gości.

11.1. Państwo jako najemcy mają prawo użytkować cały wynajmowany obiekt, łącznie z meblami i sprzętami użytkowymi. Państwo zobowiązują się, obchodzić się z wynajmowanym obiektem i jego wyposażeniem, jak i ewentualnie ze wspólnymi urządzeniami z jak największą dbałością.

11.2. Państwo są zobowiązani do wynagrodzenia szkody, powstałej podczas wynajmu z winy Państwa, Państwa osób towarzyszących lub gości.

12. ilość osób

12.1. Wynajmowany obiekt nie może być zajmowany przez więcej osób niż zostało to ustalone w katalogu i potwierdzone na bonie wczasowym (z wyjątkiem małego dziecka poniżej 2 lat).

12.2. W przypadku zajmowania obiektu przez większą liczbę osób, osoba wynajmująca ma prawo odrzucić względnie wydalić te osoby, lub wymagać odpowiedniej opłaty za czynsz z doliczeniem kosztów dodatkowych.

13. godziny przyjazdu i wyjazdu

13.1. W dniu przyjazdu należy zameldować się w zarezerwowanym obiekcie w godzinach od 14.00 do 19.00, chyba że zostało to ustalone inaczej. Jeżeli nie mogą Państwo dotrzymać wyznaczonych godzin przyjazdu, wówczas nie możemy zagwarantować Państwu odpowiedniego powitania.

13.2. W dniu odjazdu wynajmowane obiekty muszą zostać opuszczone najpóźniej o godzinie 10 i przekazane wynajmującemu lub jego pełnomocnikowi.

14. Odpowiedzialność

14.1. ADRIALIN w ramach zachowania staranność sumiennego kupca odpowiada za
a) sumienne przygotowanie do podróży
b) staranny wybór i nadzór usługodawców
c) poprawność w opisie usług
d) przepisowe wywiązanie się z ustalonych w umowie podróży usług

14.2. Odpowiedzialność ADRIALIN za szkody, które nie są uszkodzeniami ciała, ogranicza się do trzykrotnej ceny wczasów, o ile szkoda wczasowicza nie została wyrządzona ani rozmyślnie, ani nieuważnie w grubiański sposób lub o ile ADRIALIN nie jest odpowiedzialna za wyrządzoną wczasowiczowi szkodę poprzez samo zawinienie usługodawcy.

14.3. Żądanie rekompensaty za szkodę w stosunku do biura "ADRIALIN" jest o tyle ograniczone lub wykluczone, o ile mogą być zastosowane międzynarodowe porozumienia lub oparte na nich przepisy mające zastosowanie w przypadku usług świadczonych przez wykonawcę usług, żądanie rekompensaty za szkodę w stosunku do wykonawcy usługi może być wniesione wyłącznie pod określonymi warunkami lub ograniczeniami lub pod określonymi warunkami może być wykluczone.

14.4. W przypadku ewentualnych zakłóceń w wykonywaniu usługi mają Państwo ustawowy obowiązek podjęcia wszystkich możliwych kroków w celu usunięcia zakłócenia i zmniejszenia ewentualnie powstających szkód lub zapobieżenia im. Wynika z tego przede wszystkim obowiązek niezwłocznego przedkładania zażaleń znajdującym się na miejscu centrom obsługi / osobom do kontaktu, wyszczególnionych w dokumentach podróży. W przypadku zawinionego braku niezwłocznego wskazania usterek organizator podróży nie ma obowiązku obniżenia ceny ani wypłaty odszkodowania.

14.5. Wykonawcy usług (właściciele, dozorcy, agencje itd.) nie mają funkcji przedstawiciela biura "ADRIALIN", nie mają także uprawnień przyjmowania skarg oraz wydawania i przyjmowania oświadczeń prawnych.

14.6. Roszczenia z racji niezgodnego z umową wywiązania się ze świadczenia usług podróży, mogą Państwo przedstawić ADRIALIN w ciągu jednego miesiąca po przewidzianym w umowie zakończeniu podróży, przy czym usilnie zalecamy formę pisemną. Państwa biuro podróży nie jest uprawnione do przyjęcia zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych i roszczeń dotyczących wynagrodzenia za poniesione szkody i straty. Warunkiem jest, że usługi podróży lub przyjęte przez Państwo usługi zastępcze nie zostały przeprowadzone w sposób zgodny z umową, i że Państwo niezwłocznie zgłosili brak i nie zaradzono w wystarczający sposób. Jeżeli wczasy w dużym stopniu zostały zaburzone przez braki, mogą Państwo wypowiedzieć umowę podróży. Warunek stanowi zazwyczaj fakt, że żądali Państwo u ADRIALIN pomocy stosownie do ustalonego termin i ten termin już bezskutecznie upłynął.

14.7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za cytaty w opisie miejscowości, ponieważ nie stanowią one przedmiotu umowy i organizator nie ma wpływu na ich powstanie oraz sprawdzenie ich dokładności.

14.8. Między klientem a biurem "ADRIALIN" istnieje termin przedawnienia wynoszący jeden rok od przewidzianego w umowie końca wyjazdu.

14.9. Odstąpienie od roszczeń względem firmy Adrialin na rzecz osób trzecich, w tym współmałżonka lub krewnych pierwszego stopnia jest wykluczone. Ponadto niedopuszczalne jest także sądowe dochodzenie roszczeń w imieniu uczestnika podróży przez osoby trzecie.

14.10. Zniszenie bagażu lub opóźnienia w jego wydaniu w przypadku podróży lotniczych lub innych środków transportu należy niezwłocznie zgłosić na miejscu powiadamiając również odpowiednią firmę przewozową. Ponadto należy poprosić o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia (np. Lost Report w przypadku linii lotniczych), aby zgodnie z międzynarodowymi umowami nie utracić prawa do rekompensaty.

15. regulamin wyjazdu

15.1. Obywatele Państw członkowskich UE wybierający się do Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Francji, Austrii oraz Turcji muszą zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty (w przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni).

15.2. Obywatele krajów nie będących członkami Unii Europejskiej sami odpowiadają za dopełnienie wszystkich wymagań w zakresie wiz, szczepień oraz przepisów celnych. Wszelkie obciążenia, w szczególności opłaty za rezygnację z rezerwacji, będącymi wynikiem niespełnienia wymogów i właściwych przepisów ponoszą Państwo.

15.3. Za dopłatą w kwocie 20,00 EUR zostanie wydane Państwu przez nas odpowiednie zaświadczenie potrzebne do złożenia wniosku o wydanie wizy. Zaświadczenia wysyłane są za pośrednictwem poczty.

16. Działanie i kompetencje sądu

16.1. Nieskuteczność poszczególnych punktów umowy nie znosi w rezultacie skuteczności całości umowy.

16.2. Klient może złożyć pozew przeciw organizatorowi pobytu wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby organizatora.

16.3. W przypadku wniesienia powództwa przez organizatora przeciw klientowi, sądem właściwym miejscowo jest sąd odpowiadający siedzibie klienta . W przypadku powództwa wnoszonego przeciwko klientowi wzgl. stronom umowy stanowiącym firmy handlowe, osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego bądź osoby, których adres zamieszkania lub stałego pobytu mieści się za granicą lub nie jest znany w chwili wniesienia powództwa, właściwość miejscową posiada sąd właściwy dla siedziby organizatora.

16.4. Poprzednie postanowienia nie obowiązują,
a) jeżeli zapisy, obowiązujące w ramach międzynarodowych porozumień mających zastosowanie w umowach zawieranych pomiędzy klientem a organizatorem pobytu, są korzystniejsze dla klienta lub
b) gdy mające zastosowanie dla umów, niezbywalne prawa obowiązujące w kraju członkowskim UE klienta, są dla niego korzystniejsze niż poniższe zapisy lub postanowienia prawa niemieckiego.

16.5. Komisja europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów związanych z transakcjami w e-sklepach. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail to : contact@adrialin.pl.

17. Rejsy jachtami motorowymi w Chorwacji

17.1. Wszystkie statki oferowane przez firmę ADRIALIN spełniają wymogi chorwackiego urzędu odpowiedzialnego za rejestrację statków oraz wymogi prawne dotyczące stanu technicznego oraz odpowiedniego wyposażenia. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku np. awarii lub problemów z silnikiem może dojść do zmian planu podróży, wymiany statku lub zacumowania do najbliższego portu, o czym zostaną poinformowani wszyscy pasażerowie. Ewentualne prawa z tytułu gwarancji pozostają nienaruszone.

17.2. Wszyscy uczestnicy muszą zastosować się do rozporządzeń kapitana oraz reguł obowiązujących na statku. W przeciwnym wypadku kapitan ma prawo o poproszenie danego gościa o opuszczenie statku. Poza tym w pierwszym dniu rejsu każdy z uczestników zobowiązany jest do oddania kapitanowi paszportu.

17.3. Wnoszenie na pokład swojego picia i jedzenia (poza owocami i pieczywem) jest niedozwolone.

17.4. Każdy z uczestników ponosi koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem wyposażenia kabiny lub statku. Opłatę z tego tytułu należy uiścić u kapitana.

17.5. W przypadku ewentualnych skarg prosimy o kontakt z kapitanem.

17.6. Na statek należy zabrać ręczniki (tylko goście, którzy zarezerwowali kabinę klasy A lub A+ otrzymają 2 ręczniki na tydzień). Dodatkowe ręczniki można wypożyczyć za dodatkową opłatą: 3 € za ręcznik kąpielowy i 4 € za ręcznik plażowy.

17.7. Ze względu na specjalne warunki i wymagania dotyczące cumowania, w niektórych chorwackich portach statki cumują bokami do siebie, przez co uczestnicy wycieczek muszą przechodzić przez szczeliny między statkami, aby dostać się na brzeg. W takich sytuacjach uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i mieć świadomość, że robią to na własną odpowiedzialność.

17.8. Ryzyko udziału w wycieczkach rowerowych i wędrówkowych ponosi indywidualnie każdy uczestnik wycieczki. Uczestnik zobowiązuje się wykonywać polecenia i stosować się do decyzji pilota wycieczki. Pilot zastrzega sobie prawo zmiany trasy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych lub na podstawie ogólnych informacji, które posiada o grupie. Uczestnik wycieczki przejmuje pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz użyczone mu wyposażenie. Zobowiązuje się do zwrócenia tych przedmiotów w stanie, w którym je otrzymał.

18. Ubezpieczenie opłaty za anulację (RRS)

18.1. Jeżeli zdecydują się Państwo na wykupienie ubezpieczenia firmy ADRIALIN na wypadek rezygnacji z podróży, to opłatę należy uiścić niezwłocznie po zawarciu umowy o podróż.

18.2.1. Jeżeli wykupią Państwo ubezpieczenie na wypadek anulowania rezerwacji, to firma ADRIALIN zrezygnuje z pobrania kwoty umownej z tytułu rezygnacji (po odliczeniu 20% udziału własnego), jeżeli do rezygnacji dojdzie z następujących powodów:
a) śmierć, ciężki wypadek, nagła i ciężka choroba lub brak tolerancji na szczepionkę u uczestnika podróży;
b) strat poniesionych przez uczestnika na skutek pożaru, klęski żywiołowej lub strat spowodowanych przez osoby trzecie, ale tylko wtedy, kiedy poniesione straty są ogromne lub kiedy do stwierdzenia poniesionych strat niezbędna jest obecność uczestnika;
c) niespodziewane zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych, ale pod warunkiem, że zwolnienie dotknęło samego uczestnika;
d) otrzymanie nowej umowy o pracę, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uczestnik w momencie zawarcia umowy o podróż był zarejestrowany jako bezrobotny i urząd pracy wyraził zgodę na jego wyjazd;
e) niespodziewane powołanie uczestnika do służby wojskowej, służby zastępczej lub innej tego typu służby, ale tylko w przypadku, kiedy termin ten nie może zostać przesunięty i uczestnik nie otrzyma od osób trzecich zwrotu kosztów związanych z ewentualnym anulowaniem rezerwacji;
f) egzaminy poprawkowe w szkole lub na uniwersytecie, jeżeli dzięki nim uczestnik nie będzie musiał wydłużać okresu nauki i tylko wtedy, kiedy termin niezdanego egzaminu miał miejsce już po zawarciu umowy o podróż, a termin egzaminu poprawkowego został wyznaczony w okresie, w którym uczestnik zarezerwował podróż;
g) poważny wypadek, niespodziewana i ciężka choroba lub brak tolerancji na szczepienie stwierdzone u psa, którego uczestnik zamierzał zabrać w podróży i którego również zameldował

18.2.2. Odpowiednio dotyczy to każdej osoby towarzyszącej w wyjeżdzie, która wspólnie z uczestnikiem wyjazdu zarezerwowała podróż i wykupiła ubezpieczenie opłaty za anulację.

18.2.3. Powody wymienione w punkcie a) i b) odnoszą się również do członków rodziny uczestnika podróży lub innych osób biorących w niej udział, jak również osób, które pod nieobecność uczestnika podróży lub innej osoby biorącej w niej udział opiekują się osobami nieletnimi lub członkami rodziny uczestników wymagających stałej opieki. W przypadku, kiedy podróż została zarezerwowana dla więcej niż 4 osób, to ubezpieczenie z tytułu anulowania rezerwacji obejmuje tylko tego uczestnika podróży, którego jeden z członków rodziny lub osoba wymagająca stałej opieki została dotknięta jednym z nieszczęść wymienionych w punkcie a) i b).

18.3. Uczestnik pobytu oraz każda z biorących w nim udział osób jest zobowiązana,
a) do niezwłocznego anulowania rezerwacji z wyżej wymienionych lub innych powodów, aby dzięki temu koszty związane z rezygnacją pozostały jak najniższe;
b) ciężki wypadek, nagłą i ciężką chorobę lub brak tolerancji na szczepienie należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim; chorobę psychiczną zaświadczeniem od psychiatry; w przypadku śmierci należy przedłożyć akt zgonu. Na żądanie należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza z odpowiednią specjalizacją oraz zaświadczenie o niezdolności do pracy. Ponadto w przypadku ciężkiego wypadku lub nagłej i ciężkiej choroby należy przedłożyć odpowiednie orzeczenie wystawione przez lekarza z odpowiednią specjalizacją. W takich przypadkach należy zwolnić lekarza prowadzącego z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej;
c) do przedłożenia wypowiedzenia umowy otrzymanego od pracodawcy (w przypadku utraty pracy);
d) do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez urząd pracy i dotyczącego uprzednio wydanej zgody na wyjazd uczestnika, który został następnie anulowany;
e) do unikania rzeczy, które mogą niepotrzebnie spowodować dodatkowe koszty;
f) do zwrócenia biurowi podróży kosztów, które biuro musiało ponieść z tytułu anulowania rezerwacji względem osób trzecich.

18.4. Jeżeli uczestnik podróży lub inna z osób biorących udział w podróży nie wywiąże się z tych obowiązków, to ubezpieczenie z tytułu anulowania rezerwacji utraci swoją ważność. W przypadku, kiedy uczestnik podróży lub inna z osób biorących udział w podróży będą w stanie udowodnić, że nie uczynili tego umyślnie lub nie wyniknęło to z ich nieostrożności, to ubezpieczenie zachowa swoją ważność. Podobnie dzieje się, kiedy uczestnik podróży lub inna z osób biorących udział w podróży będą w stanie udowodnić, że byli tylko nieostrożni i że niewywiązanie się z powyższych obowiązków nie wpłynęło na wysokość kosztów związanych z anulowaniem rezerwacji.

18.5. Uczestnik podróży lub inna z osób biorących udział w podróży musi ponieść część kosztów związanych z anulowaniem rezerwacji. Wysokość tych kosztów w przypadku osób, które zawarły ubezpieczenie z tytułu anulowania rezerwacji wynosi 20% sumy poniesionych strat, które zostały objęte ubezpieczeniem.

19. Pakiet Adrialin Plus

19.1. Pakiet Adrialin Plus jest usługą, która pozwoli Państwu dobrze przygotować, łatwo zaplanować i zorganizować swoją podróż.

19.2. Służymy Państwu radą i pomocą: w razie ewentualnych pytań i potrzeb, dotyczących Państwa podróży i w czasie jej trwania oraz warunków i ofert w wybranym przez Państwa miejscu. Nasi wykwalifikowani pracownicy doradzą i pomogą Państwu w każdej sytuacji.

19.3. Numer Państwa opiekuna na miejscu pobytu i mówiącego w Państwa języku znajduje się na voucherze podróżnym.

19.4. W naszym obszernym przewodniku znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące wybranego celu podróży: o kraju, regionie i konkretnych miejscowościach. Znajdą tam Państwo także propozycje wycieczek, miejsc wartych zwiedzenia itd. Dostępne są także informacje o warunkach pogodowych.

19.5. Ponadto udostępniamy naszym klientom w formie cyfrowej przegląd wszystkich dokumentów: potwierdzenie rezerwacji, vouchery podróżne itp.

19.6. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dlatego ADRIALIN ma gotowe procedury na wypadek sytuacji kryzysowej.

19.7. Oprócz tego oferujemy naszym klientom usługi tłumaczeniowe w formie gorącej linii, z której mogą Państwo skorzystać w przypadku wykupienia u nas wycieczki.

19.8. U nas są Państwo pod opieką ekspertów: nasze usługi obejmują doradztwo i opiekę przed, podczas i po zakończeniu podróży.

Profesjonalna jakość

Proszę się odprężyć podobnie jak tysiące naszych zadowolonych klientów...

BEZTROSKIE podróżowanie

 • Opieka także w trakcie podróży
 • Gwarancja ceny
 • Tysiące zadowolonych klientów

Członek

Partnerska współpraca z

 • Adrialin jest partnerem chorwackiej Centrali Turystyki

Bezpieczna zapłata kartą

 Przelew i następujące sposoby płatności:
PayPal, obciążenie rachunku, MasterCard, Visa, American Express
ESIF
EU
Hamag

Adrialin na świecie

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE