Wypoczynek w Chorwacji z biurem "Adrialin"

Ogólne warunki świadczenia usług

OWH dotyczące rezerwacji z pełną opłatą na miejscuDownload wersji PDF

położenie: 30.05.2016

Poniższe warunki regulują stosunek prawny pomiędzy Państwem, czyli klientem, a firmą Adrialin GmbH (zwaną dalej ADRIALIN) oraz stanowią integralną część umowy o pośrednictwo. W trakcie rezerwacji tekst umowy nie jest zapisywany. Ogólne warunki umowy dostępne są w formacie PDF i mogą Państwo zapisać je samodzielnie.

1. Pozycja Adrialin oraz stosunek prawny

1.1. W przypadku rezerwacji pobytu z pełną opłatą na miejscu ADRIALIN nie organizuje podróży na własną odpowiedzialność w rozumieniu przepisów prawnych w zakresie podróży i występuje z pozycji pośrednika podróży pomiędzy klientem a usługodawcą. Odpowiadamy w związku z tym za prawidłowe pośrednictwo w zakresie oferowanych w niniejszym portalu usług na rzecz podróżnych zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami pośrednictwa. Regulują one wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy ADRIALIN a klientem.

1.2. Dokonując rezerwacji, klient zobowiązuje się wobec danego usługodawcy do zawarcia umowy hotelowej. Wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klientem a usługodawcą wynikają z przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków Handlowych usługodawcy, które są wyświetlane w procesie dokonywania rezerwacji i wymagają zaakceptowania. Zawierają one między innymi najważniejsze regulacje dotyczące zapłaty ceny za podróż oraz anulowania.

2. Zlecenie pośrednictwa

2.1. Osoba pełnoletnia może dokonać rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub online. Dokonując rezerwacji, klient zleca Adrialin zapewnienie zakwaterowania u danego usługodawcy. Ponadto klient zobowiązuje się do zawarcia umowy z danym usługodawcą.

2.2. ADRIALIN odpowiada jedynie za prawidłowe pośrednictwo w rezerwacji usługi, a nie za jej wykonanie. Stanowi ono integralną część umowy pomiędzy klientem a danym usługodawcą.

2.3. Chętnie uwzględniamy życzenia klientów podczas dokonywania rezerwacji i przekazujemy je usługodawcy. Należy jednak pamiętać, że ani ADRIALIN, ani usługodawca nie może zagwarantować ich spełnienia.

2.4. W celu wykonania zlecenia pośrednictwa klient upoważnia nas do złożenia danemu usługodawcy istotnych oświadczeń w jego imieniu. Dotyczy to w szczególności zmian rezerwacji lub anulacji po przydzieleniu nam zlecenia.

3. Sprawdzenie i korekta danych rezerwacji

3.1. Przed kliknięciem opcji „Zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty” podróżujący jest zobowiązany do upewnienia się, czy dane dotyczące podróży oraz dane osobowe są prawidłowe.

3.2. Po zakończeniu procesu rezerwacji klient otrzymuje potwierdzenie z podsumowaniem rezerwacji oraz danymi podróżującego. W tym miejscu klient jeszcze raz jest zobowiązany do sprawdzenia danych po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji i w razie niezgodności do niezwłocznego skontaktowania się z nami, abyśmy mogli dokonać natychmiastowej korekty.

3.3. W przypadku późniejszej zmiany operator może pobrać opłaty, które zostaną doliczone do Państwa rachunku.

4. Realizacja płatności

4.1. Usługodawca wystawia na miejscu fakturę za usługi w ramach rezerwacji.

4.2. Zapłata za podróż odbywa się na miejscu i jest uiszczana w kunach chorwackich zgodnie z kursem dnia.

5. Zmiany w dokonanych rezerwacjach

5.1. Kwestie możliwości oraz warunków zmiany w dokonanych rezerwacjach są uregulowane w Ogólnych Warunkach Handlowych usługodawcy.

5.2. Opłaty za zmianę terminu rezerwacji lub rezygnację są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych usługodawcy.

5.3. Informacje o życzeniu zmiany terminu rezerwacji chętnie przekażemy usługodawcy. Aby obie ze stron posiadały potwierdzenie w postaci dokumentu, zalecamy informowanie nas o chęci zmiany terminu rezerwacji w formie pisemnej.

6. Rezygnacja z podróży oraz wcześniejsze jej zakończenie

6.1. Podróżujący może w każdej chwili odstąpić od rezerwacji przed rozpoczęciem podróży. Z reguły usługodawcy pobierają w tym przypadku opłaty za anulacje. Wysokość opłat z tytułu odstąpienia jest określona w Ogólnych Warunkach Handlowych danego usługodawcy.

6.2. Anulacji można dokonać za naszym pośrednictwem. Wprawdzie odstąpienie nie wymaga określonej formy, jednak ze względu na potwierdzenie dla obu stron zalecamy informowanie nas o rezygnacji z podróży na piśmie. Za rezygnację z podróży uznaje się datę wpływu deklaracji o odstąpieniu.

6.3. Zalecamy ubezpieczenie się od kosztów rezygnacji z podróży, które pokryje opłaty naliczane w związku z anulacją zgodnie z postanowieniami.

6.4. W przypadku wcześniejszego zakończenia podróży usługodawca z reguły nie zwraca opłat za niewykorzystane usługi. W tym przypadku zalecamy wykupienie polisy, zabezpieczającej przed skutkami przerwania podróży.

7. Usługi na rzecz podróżnych

7.1. Rodzaj i zakres usług na rzecz podróżnych określono w opisie podróży oraz Ogólnych Warunkach Handlowych usługodawcy.

7.2. Za realizację usług na rzecz podróżnych odpowiada wyłącznie usługodawca.

8. Odpowiedzialność i przedawnienie

8.1. W przypadku rezerwacji z pełną opłatą na miejscu ADRIALIN występuje z pozycji pośrednika podróży. Stroną umowy oraz podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie określonych w umowie usług na rzecz podróżnych jest usługodawca na miejscu. W związku z tym w ramach obowiązków rzetelnego handlowca w zakresie dbałości ADRIALIN ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowe pośrednictwo w owych usługach.

8.2. Wynikająca z umowy odpowiedzialność ADRIALIN jako pośrednika na mocy umowy o pośrednictwo za wszelkie szkody wobec klienta, które nie są obrażeniami ciała, ogranicza się do trzykrotności ceny podróży w ramach pośrednictwa, o ile szkody te nie są skutkiem umyślnych działań ADRIALIN czy poważnego zaniedbania.

8.3. Ewentualne roszczenia wobec ADRIALIN należy wysuwać niezwłocznie lub nie później niż miesiąc po zakończeniu podróży.

8.4. Wynikające z pośrednictwa roszczenia odszkodowawcze wobec ADRIALIN, niedotyczące zagrożenia życia, urazów czy zagrożenia dla zdrowia, łącznie z przysługującym na mocy umowy zadośćuczynieniem za poniesioną krzywdę, które nie są wynikiem naruszenia obowiązków przez ADRIALIN wskutek niedbałości lub umyślnego działania czy naruszenia obowiązków wskutek niedbałości przez ustawowego przedstawiciela lub pomocnika ADRIALIN, bądź niewynikające z naruszenia obowiązków przez ADRIALIN wskutek niedbałości lub umyślnego działania czy naruszenia obowiązków wskutek niedbałości przez ustawowego przedstawiciela lub pomocnika ADRIALIN, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku. W pozostałych przypadkach obowiązują ustawowe przepisy w zakresie przedawnienia.

8.5. Roszczenia w związku z niewypełnieniem usług na rzecz podróżnych zgodnie z umową należy kierować do usługodawcy w ciągu miesiąca od przewidywanego w umowie zakończenia usługi.

9. Zasady wjazdu, przepisy dotyczące szczepień oraz regulacje celne

9.1. Za przestrzeganie wszelkich istotnych dla realizacji podróży zasad wjazdu, przepisów dotyczących szczepień oraz regulacji celnych odpowiada podróżujący.

9.2. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Organizator jest zobowiązany do poinformowania o obowiązujących przepisach wjazdowych. Ponadto obywatele Niemiec znajdą informacje na ten temat na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html). Obywatelom innych krajów radzimy odpowiednio wcześnie zasięgnąć informacji w odpowiednich ambasadach czy konsulatach.

9.3. Jeśli na owych stronach internetowych można znaleźć informacje na ten temat, to ADRIALIN nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność oraz poprawność.

9.4. Wszelkie konsekwencje, a w szczególności obciążenie kosztami w związku z rezygnacją, które są wynikiem zignorowania rzeczonych przepisów, ponosi podróżujący.

10. ochrona danych

Informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz procedur dotyczących wykorzystywania danych osobowych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Nieważność poszczególnych postanowień umowy hotelowej nie unieważnia pozostałych jej postanowień.

11.2. Ewentualne pozwy klienci winni wnosić do sądu właściwego dla siedziby firmy ADRIALIN.

11.3. Pozwy z powództwa ADRIALIN przeciwko klientom należy wnosić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania klienta. W przypadku pozwów przeciwko klientom lub partnerom na mocy umowy o pośrednictwo, będącym kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub prywatnego czy osobami, których miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się za granicą, bądź w chwili wniesienia pozwu jest nieznane, sądem rozstrzygającym jest sąd właściwy dla siedziby firmy ADRIALIN.

11.4. Poprzednie postanowienia nie obowiązują,
a) jeżeli zapisy, obowiązujące w ramach międzynarodowych porozumień mających zastosowanie w umowach zawieranych pomiędzy klientem a organizatorem pobytu, są korzystniejsze dla klienta lub
b) gdy mające zastosowanie dla umów, niezbywalne prawa obowiązujące w kraju członkowskim UE klienta, są dla niego korzystniejsze niż poniższe zapisy lub postanowienia prawa niemieckiego.

Profesjonalna jakość

Proszę się odprężyć podobnie jak tysiące naszych zadowolonych klientów...

BEZTROSKIE podróżowanie

 • Opieka także w trakcie podróży
 • Gwarancja ceny
 • Tysiące zadowolonych klientów

GWARANCJA CENY NIŻSZEJ O 50€

Dalej

Członek

 • Adrialin jest członkiem RDA
 • Adrialin jest członkiem PIT

Partnerska współpraca z

 • Adrialin jest partnerem chorwackiej Centrali Turystyki

Bezpieczna zapłata kartą

 Przelew i następujące sposoby płatności:
PayPal, obciążenie rachunku, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin na świecie

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE